VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Praha
E-mail:irena.hlavacova@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3104

Akademická a vědecká kvalifikace

1982 –Ing.: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor: Fyzikální inženýrství - fyzikální elektronika
2005 – Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, obor: Automatizace technologických procesů, disertační práce: Využití netradičních fyzikálních principů pro zvýšení efektivnosti kapalinového paprsku v automatizovaných systémech (Anotace)
2012 – doc.: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor: Aplikovaná fyzika, habilitační práce: Vysokoenergetický vodní paprsek a jeho interakce s prostředím (Anotace)

Pedagogická kvalifikace:

1994 –       PGS učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Průběh zaměstnání:

1982 – 1990odborná pracovnice - fyzik, KNsP Ostrava
1997 – 2012odborná asistentka, Institut fyziky, HGF, VŠB-TU Ostrava
2012 – 2013docent, Institut fyziky, HGF, VŠB-TU Ostrava
2013 – 2015docent, Institut fyziky, HGF, VŠB-TU Ostrava, garant výuky na FBI
2015 – 2017docent, Katedra informatiky a přírodních věd, VŠTE v Českých Budějovicích, garant výuky fyziky
2016 – 2017 docent, Katedra fyziky, VŠB-TU Ostrava, garant výuky na FBI
2018 – dosud docent, Katedra fyziky, FEI, VŠB-TU Ostrava, garant výuky na FBI

Publikační činnost (23.1.2023):

Počet publikací (WoS):24
Počet publikací Scopus (bez duplicit s WoS):33
H-index (WoS):12
Počet citací (WoS)(bez autocitací):298
Počet citací (WoS)(včetně autocitací):324

Výzkumné zaměření

Teoretický a experimentální výzkum vysokoenergetického vodního paprsku, numerická simulace proudění stlačitelné kapaliny, otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí spojené s technologií kapalinového paprsku, vliv materiálových vlastností na kvalitu řezu, výzkum abrazivních materiálů, řezání těžkoobrobitelných materiálů.

Zahraniční spolupráce

Od r. 2011 pravidelná výuka v angličtině na Politecnico di Milano v rámci programu ERASMUS a ERASMUS+ (průměrně 5 dní za semestr)

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2005 – projekt interní grantové soutěže (IGS) - HGF, VSB-TUO 2005: „Testování magnetohydrodynamické komory s permanentními magnety“

Člen řešitelského kolektivu

1998 – 2000 projekt GAČR 106/98/1354 „Vývoj technologického postupu efektivního porušování horninových materiálů ve vodě kapalinovým paprskem“ (řešitel prof. RNDr. V. Mádr, CSc.)
2000 – 2001projekt MPO FB-C3/05 „Paprsek“ (řešitel Ing. W. Kolarčík, CSc. Hydrosystem Group, a.s., Olomouc)
2004 projekt MŠMT J17/98:273500007
2005 – 2006projekt Magistrátu SMO 1/2005 „Výroba nových materiálů kvazichemickým slučováním ultramikroskopických zrn, vzniklých při mletí dvou a více složek pulzním vodním paprskem“ (řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice)
2006 – 2007projekt Kontakt CZ 119
2005 – 2010projekt MPO 1H-PK2/22 „Universální zařízení pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem“ (řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice)
2006 – 2008projekt GAČR 105/06/1516, „Vývoj technologického postupu efektivního porušování horninových materiálů ve vodě kapalinovým paprskem“ (řešitel prof. RNDr. V. Mádr, CSc.)
2007 – 2010projekt GAČR 103/07/1662, „Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem“ (řešitel prof. RNDr. V. Mádr, CSc.)
2010 – 2013projekt CZ. 1.07/2.2.00/15.0463 „Modernizace výukových materiálů a didaktických metod v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
2013 projekt CZ. 1.07/2.2.00/15.0463 Spolupráce pro budoucnost
2013 projekt Visegradského fondu 21220321 „Creative meeting of V4 researchers, PhD students and young PhD’s from research field of usage AWJ“
2013 – 2014Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – výzkumná aktivita Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR (řešitel prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.)
2014 Evropský projekt LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti“ (řešitel prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.)
2014 projekt CZ.1.07/2.3.00/45.0021 Zlepši si techniku
2017 – 2019 projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338 Technika pro budoucnost

Členství v odborných společnostech

Jednota českých matematiků a fyziků.


Vedení kvalifikačních prací:

6 bakalářských, 9 diplomových prací (FBI, HGF, UP, FEL)Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem