VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Karviná
E-mail:libor.hlavac@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3102

Akademická a vědecká kvalifikace

1982 –Ing.: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor: Fyzikální inženýrství - fyzikální elektronika diplomové práce: Mode-locking generátor na Nd-skle
2001 – Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, obor: Automatizace technologických procesů doktorské práce: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi
2003 – doc.: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Aplikovaná fyzika habilitační práce: Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál
2006 – prof.: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor: Aplikovaná fyzika profesorská přednáška: Makroskopický fyzikální popis interakce kapalinového paprsku vysoké energie s materiálem

Pedagogická kvalifikace:

1994 –       PGS učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Průběh zaměstnání:

1982 – 1986výzkumný pracovník, VVÚPS, Ostrava
1986 – 1993odborný pracovník, Hornický ústav ČSAV (Ústav geoniky AVČR), Ostrava
1993 – 1997vědecký pracovník, Ústav Geoniky AVČR, Ostrava
1997 – 2003odborný asistent, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2003 – 2006akademický pracovník - docent, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2006 – 2015akademický pracovník - profesor, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2015 – 2016senior researcher, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, VŠB – TU Ostrava
2016 –         akademický pracovník - profesor, Katedra fyziky, VŠB – TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):            30
Počet publikací Scopus (bez duplicit s WoS): 13
H-index (WoS):                10
Počet citací (bez autocitací):          134
Počet citací (včetně autocitací):           222
Počet citací (bez autocitací) Scopus:     160
Počet citací (včetně autocitací) Scopus:      244

Výzkumné zaměření

Vědecká a odborná činnost je zaměřena na fyzikální problematiku porušování materiálů kapalinovými paprsky a laserovým zářením (zejména ve speciálních podmínkách), na zvýšení efektivnosti kapalinového paprsku (především užitím netradičních metod při jeho generování) a také na využití matematicko-fyzikálních modelů při automatizaci technologických procesů s kapalinovými paprsky.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

1993 – 1995 Projekt GAČR 106/93/2338 „Vytvoření fyzikálního modelu me¬chanizmu porušení křehkých nehomogenních materiálů při netradičních formách energetického namáhání“
2010            HGF HS 516002 „Návrh a optimalizácia vysokotlakej elektrohydraulickej trysky so samooscilujucími funkciami a optimalizáciou geometrie trysky a možnosti integrovania plazmového generovania vodného lúča“, zadavatel Ecoland s.r.o., Trnava, Slovensko
2010            HGF HS 516003 „Studie technologických principů a možností vysokotlakých intenzifikátorů (Intenzifikátor + dokumentace intenzifikátoru)“, zadavatel Ecoland s.r.o., Trnava, Slovensko

Spoluřešitel

2000 – 2002 Projekt MPO FB-C3/05 „Paprsek“, řešitel Ing. W. Kolarčík, CSc., Hydrosystem Group, a.s., Olomouc
2005 – 2006 Projekt SMO 1/2005 „Výroba nových materiálů kvazichemickým slučováním ultramikroskopických zrn, vzniklých při mletí dvou a více složek pulzním vodním paprskem“, řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice
2005 – 2009 Projekt MPO 1H-PK2/22 „Universální zařízení pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem“, řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice

Člen řešitelského kolektivu

1982 – 1984 Projekt "Elektronizace a robotizace ve staveb¬nictví", řešitel Ing. Kaluža, Výzkumný a vývojový ústav Pozemního stavitelství v Ostravě
1986 – 1990 Státní úkol II-6-1/03.04, řešitel Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Hornický ústav Československé akademie věd, Ostrava
1992 – 1994 Projekt 31655 Grantové agentury Akademie věd České repu¬bliky, řešitel Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Hornický ústav/Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1994 – 1996 Projektu GAČR 101/94/1429 „Výzkum procesu dizintegrace materiálů vyso-koenerge¬tickým vodním-pulzním paprskem pro destrukční robotizované systémy“, řešitel doc. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 - 1998 Projekt GAČR 205/96/0931 „Matematické mode¬lování porušení minerálních zrn při působení vysokotlakého vodního a abrazivního paprsku, minera¬logie a způsob porušení granátů dvou izomorfních řad“, řešitel doc. Ing. Vladimír Martinec, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 – 1997 Pro¬jekt 95005 Česko-amerického vědeckotechnického pro¬gramu „Vývoj alter-nativního pa¬liva“, řešitel prof. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 – 1997 Klíčový směr AVČR K 1042603 „Polutanty v pro¬cesu dezintegrace hornin“, řešitel prof. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1998 – 2000 Projekt GAČR 106/98/1354 „Porušování materiálů v netradičních podmín-kách kapalinovými paprsky“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2006 – 2008 Projekt GAČR 105/06/1516 „Vývoj technologického postupu efektivního porušování horninových materiálů ve vodě kapalinovým paprskem“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2007 – 2009 Projekt GAČR 103/07/1662 „Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2011            Projekt SGS SP2011/83 „Zvýšení efektivity porušování hornin vodním paprskem s vysokou hustotou energie pro použití v nízkokapacitních lomech ČR“, řešitel Ing. Gryc, VŠB-TUO
2011            Projekt SGS SP2011/119 „Studium vlivu kryogenní teploty ocelového vzorku na kvalitativní parametry jeho řezu abrazivním vodním paprskem“, řešitel Mgr. Radim Uhlář, Ph.D., VŠB-TUO
2011 – 2013 Projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – výzkumná aktivita „Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace" v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR, řešitel prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TUO
2013            Projekt SGS SP2013/22 „Dezintegrace horninových materiálů kapalinovými paprsky“, řešitel Ing. Gryc, VŠB-TUO
2014            Projekt Visegradského fondu 21220321 „Creative meeting of V4 researchers, PhD students and young PhD’s from research field of usage AWJ“, řešitel prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc., FVT so sídlom v Prešove TU Košice
2013 – 2017 Projekt LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti“ financovaný MŠMT České republiky
2016            Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“, řešitel prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, VŠB-TUO
2017            Projekt SGS SP2017/44 „Recyklovaná abraziva pro speciální aplikace abrazivního vodního paprsku (AWJ)“, řešitel Ing. Geryk, VŠB-TUO

Člen řešitelského kolektivu pedagogických projektů s finanční podporou z EU

Česká republika:
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 – Modernizace výukových materiálů a didaktických metod
CZ.1.07/2.2.00/28.0308 – Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO
CZ.1.07/2.3.00/45.0021 – Zlepši si techniku
CZ.1.07/2.4.00/31.0035 – Spolupráce pro budoucnost

Slovenská republika:
ITMS kód 26110230070 – Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE

Podíl na vědecké výchově

Členství v oborové radě doktorského studia
Aplikovaná fyzika
Hornictví a hornická geomechanika
Automatizace technologických procesů

Školitel pro obory doktorského studia
Aplikovaná fyzika
Hornictví a hornická geomechanika
Automatizace technologických procesů

Členství v odborných společnostech

1994 – 1997 Euromech
2002 – dosud Jednota českých matematiků a fyziků
2005 – 2015 WaterJet Technology Association, USA
2005 – dosud Česká strojnická společnost
2008 – dosud Česká společnost pro nové materiály a technologie

Organizace mezinárodních konferencí

Člen technické programové komise Water Jetting konferencí od roku 2010:

2010 – 20th International Conference on Water Jetting, Graz, Austria
2012 – 21st International Conference on Water Jetting, Ottawa, Canada
2014 – 22nd International Conference on Water Jetting, Haarlem, Netherlands
2016 – 23rd International Conference on Water Jetting, Seattle, USA
2018 – 24th International Conference on Water Jetting, Manchester, UK

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem