VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Karviná
E-mail:libor.hlavac@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3102

Akademická a vědecká kvalifikace

1982 –Ing.: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor: Fyzikální inženýrství - fyzikální elektronika
diplomové práce: Mode-locking generátor na Nd-skle
2001 – Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, obor: Automatizace technologických procesů
doktorské práce: Model pro řízení parametrů kapalinového paprsku při porušování materiálů v pevné fázi
2003 – doc.: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Aplikovaná fyzika
habilitační práce: Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál
2006 – prof.: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor: Aplikovaná fyzika
profesorská přednáška: Makroskopický fyzikální popis interakce kapalinového paprsku vysoké energie s materiálem

Pedagogická kvalifikace:

1994 –       PGS učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Průběh zaměstnání:

1982 – 1986výzkumný pracovník, VVÚPS, Ostrava
1986 – 1993odborný pracovník, Hornický ústav ČSAV (Ústav geoniky AVČR), Ostrava
1993 – 1997vědecký pracovník, Ústav Geoniky AVČR, Ostrava
1997 – 2003odborný asistent, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2003 – 2006akademický pracovník - docent, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2006 – 2015akademický pracovník - profesor, Institut fyziky, VŠB – TU Ostrava
2015 – 2016senior researcher, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, VŠB – TU Ostrava
2016 – akademický pracovník - profesor, Katedra fyziky, VŠB – TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):35
Počet publikací Scopus (bez duplicit s WoS):16
H-index (WoS):13
H-index (Scopus):12
Počet citací (bez autocitací):306
Počet citací (včetně autocitací):411
Počet citací (bez autocitací) Scopus:320
Počet citací (včetně autocitací) Scopus:449

Výzkumné zaměření

Vědecká a odborná činnost je zaměřena na fyzikální problematiku porušování materiálů kapalinovými paprsky a laserovým zářením (zejména ve speciálních podmínkách), na zvýšení efektivnosti kapalinového paprsku (především užitím netradičních metod při jeho generování) a také na využití matematicko-fyzikálních modelů při automatizaci technologických procesů s kapalinovými paprsky.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

1993 – 1995 Projekt GAČR 106/93/2338 „Vytvoření fyzikálního modelu me¬chanizmu porušení křehkých nehomogenních materiálů při netradičních formách energetického namáhání“
2010 – HGF HS 516002 „Návrh a optimalizácia vysokotlakej elektrohydraulickej trysky so samooscilujucími funkciami a optimalizáciou geometrie trysky a možnosti integrovania plazmového generovania vodného lúča“, zadavatel Ecoland s.r.o., Trnava, Slovensko
2010 – HGF HS 516003 „Studie technologických principů a možností vysokotlakých intenzifikátorů (Intenzifikátor + dokumentace intenzifikátoru)“, zadavatel Ecoland s.r.o., Trnava, Slovensko

Spoluřešitel

2000 – 2002 Projekt MPO FB-C3/05 „Paprsek“, řešitel Ing. W. Kolarčík, CSc., Hydrosystem Group, a.s., Olomouc
2005 – 2006 Projekt SMO 1/2005 „Výroba nových materiálů kvazichemickým slučováním ultramikroskopických zrn, vzniklých při mletí dvou a více složek pulzním vodním paprskem“, řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice
2005 – 2009 Projekt MPO 1H-PK2/22 „Universální zařízení pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem“, řešitel Ing. Jiří Měšťánek, PTV spol. s r.o., Hostivice

Člen řešitelského kolektivu

1982 – 1984 Projekt "Elektronizace a robotizace ve stavebnictví", řešitel Ing. Kaluža, Výzkumný a vývojový ústav Pozemního stavitelství v Ostravě
1986 – 1990 Státní úkol II-6-1/03.04, řešitel Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Hornický ústav Československé akademie věd, Ostrava
1992 – 1994 Projekt 31655 Grantové agentury Akademie věd České republiky, řešitel Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Hornický ústav/Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1994 – 1996 Projektu GAČR 101/94/1429 „Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodnímpulzním paprskem pro destrukční robotizované systémy“, řešitel doc. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 - 1998 Projekt GAČR 205/96/0931 „Matematické modelování porušení minerálních zrn při působení vysokotlakého vodního a abrazivního paprsku, mineralogie a způsob porušení granátů dvou izomorfních řad“, řešitel doc. Ing. Vladimír Martinec, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 – 1997 Projekt 95005 Česko-amerického vědeckotechnického programu „Vývoj alternativního paliva“, řešitel prof. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1996 – 1997 Klíčový směr AVČR K 1042603 „Polutanty v procesu dezintegrace hornin“, řešitel prof. Ing. Jaroslav Vašek, CSc., Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
1998 – 2000 Projekt GAČR 106/98/1354 „Porušování materiálů v netradičních podmínkách kapalinovými paprsky“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2006 – 2008 Projekt GAČR 105/06/1516 „Vývoj technologického postupu efektivního porušování horninových materiálů ve vodě kapalinovým paprskem“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2007 – 2009 Projekt GAČR 103/07/1662 „Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem“, řešitel prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., VŠB-TUO
2011 – Projekt SGS SP2011/83 „Zvýšení efektivity porušování hornin vodním paprskem s vysokou hustotou energie pro použití v nízkokapacitních lomech ČR“, řešitel Ing. Gryc, VŠB-TUO
2011 – Projekt SGS SP2011/119 „Studium vlivu kryogenní teploty ocelového vzorku na kvalitativní parametry jeho řezu abrazivním vodním paprskem“, řešitel Mgr. Radim Uhlář, Ph.D., VŠB-TUO
2011 – 2013 Projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – výzkumná aktivita „Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace" v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR, řešitel prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TUO
2013 – Projekt SGS SP2013/22 „Dezintegrace horninových materiálů kapalinovými paprsky“, řešitel Ing. Gryc, VŠB-TUO
2014 – Projekt Visegradského fondu 21220321 „Creative meeting of V4 researchers, PhD students and young PhD’s from research field of usage AWJ“, řešitel prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc., FVT so sídlom v Prešove TU Košice
2013 – 2017 Projekt LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti“ financovaný MŠMT České republiky
2016 – Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“, řešitel prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, VŠB-TUO
2017 – Projekt SGS SP2017/44 „Recyklovaná abraziva pro speciální aplikace abrazivního vodního paprsku (AWJ)“, řešitel Ing. Geryk, VŠB-TUO
2018 – Projekt SGS SP2018/43 „Studium povrchových a objemových magnetických vlastností austenitických ocelí a Heuslerových slitin na bázi Fe; Měření kvality směšování při vzniku abrazivního vodního paprsku (AWJ)“, řešitel doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D., VŠB-TUO
2019 – Projekt SGS SP2019/26 „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“, řešitel doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D., VŠB-TUO
2020 – Projekt SGS SP2020/45 „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností“, řešitel doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D., VŠB-TUO

Člen řešitelského kolektivu průmyslových projektů s finanční podporou z EU

Projekt MPO ČR CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004857 „3D obrábění pomocí abrazivního vodního paprsku ve společnosti PWR Composite s.r.o.“, hlavní technický manažer projektu

Člen řešitelského kolektivu pedagogických projektů s finanční podporou z EU

Česká republika:
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 – Modernizace výukových materiálů a didaktických metod
CZ.1.07/2.2.00/28.0308 – Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO
CZ.1.07/2.3.00/45.0021 – Zlepši si techniku
CZ.1.07/2.4.00/31.0035 – Spolupráce pro budoucnost CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338 – Technika pro budoucnost

Slovenská republika:
ITMS kód 26110230070 – Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE

Podíl na vědecké výchově

Aplikovaná fyzika
Hornictví a hornická geomechanika

Školitel pro obory doktorského studia
Aplikovaná fyzika
Hornictví a hornická geomechanika

Členství v odborných společnostech

1994 – 1997 Euromech
2002 – dosud Jednota českých matematiků a fyziků
2005 – 2015 WaterJet Technology Association, USA
2005 – dosud Česká strojnická společnost
2008 – dosud Česká společnost pro nové materiály a technologie

Organizace mezinárodních konferencí

Člen technické programové komise Water Jetting konferencí od roku 2010:

2010 – 20th International Conference on Water Jetting, Graz, Austria
2012 – 21st International Conference on Water Jetting, Ottawa, Canada
2014 – 22nd International Conference on Water Jetting, Haarlem, Netherlands
2016 – 23rd International Conference on Water Jetting, Seattle, USA
2018 – 24th International Conference on Water Jetting, Manchester, UK

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem