VŠB-TU Ostrava

Ing. Michal Gryga, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Karviná, Česká republika
E-mail:michal.gryga@vsb.cz
Tel.: +420 59 732 3287

Akademická a vědecká kvalifikace

2016 – Bc.: VUT v Brně, Fakulta strojní Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, Téma bakalářské práce: Transportní vlasnosti grafenových vrstev během jejich přenosu
2018 – Ing.: VUT v Brně, Fakulta strojní Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, Téma diplomové práce: Silná vazna v plazmonických strukturách

Průběh zaměstnání:

2019 – 2020Vědecko - výzkumný pracovník Junior, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava
2020 – dosudasistent bez vědecké hodnosti, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):6
H-index (WoS):1
Počet citací (bez autocitací):5
Počet citací (včetně autocitací):10

Výzkumné zaměření

Optické senzory, Plazmonika, Blochovy povrchové vlny, Elektromagnetická optika

Stáže v zahraničí:

2017Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartamento di Chimico, Bari, Itálie - Numerical modeling using Molecular Dynamics and Monte Carlo methods (6 měsíců)

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2018 -Evropský projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2019 -Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2019/26 pod MŠMT – „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“. (hl. řešitel: Životský Ondřej doc. Ing., Ph.D.)
2020 -Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2020/45 pod MŠMT – „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností“. (hl. řešitel: Životský Ondřej doc. Ing., Ph.D.)

Publikační výstupy