VŠB-TU Ostrava

RNDr. Eva Janurová, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Opava
E-mail:eva.janurova@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3222

Akademická a vědecká kvalifikace

1981 –Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta, obor: Učitelství pro školy II. cyklu, zaměření Matematika - Fyzika, téma diplomové práce: Studium efektů stimulace a zhášení ve vybraných luminiscenčních spektrech.
1985 – RNDr.: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Učitelství pro školy II. cyklu matematika – fyzika
1991 – Univerzita Palackého Olomouc, filosofická fakulta, obor Vysokoškolská pedagogika, téma závěrečné práce: Únava jako příčina studijního neúspěchu a její překonávání.
2001 – Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, obor: Automatizace technologických procesů, téma doktorské práce: Využití rychlé Fourierovy transformace v akustické defektoskopii

Průběh zaměstnání:

1981 – 1987vyučující matematiky a fyziky na gymnáziu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6
1987 – 2015odborná asistentka, institut fyziky, VŠB-TU Ostrava
2015 – 2016katedra matematiky, VŠB-TU Ostrava – práce na projektu
2016 – dosudodborná asistentka, katedra fyziky, VŠB-TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):9
Počet publikací Scopus:14
H-index (WoS):3
Počet citací (bez autocitací):22
H-index (SCOPUS):4
Počet citací (včetně autocitací):77

Výzkumné zaměření

Akustické emise a jejich využití pro analýzu kvalitativních i kvantitativních parametrů charakterizujících interakci materiálů - aplikace interakce kapalinového paprsku s pevnými látkami, práce v laboratoři nedestruktivních metod zkoumání materiálů.

Odborná činnost

Práce v oddělení Kapalinového paprsku Institutu fyziky HGF VŠB-TU Ostrava
Práce v laboratoři Nedestruktivní metody zkoumání materiálů
Spolupráce se Zdravotně sociální fakultou OU Ostrava
Spolupráci s Fakultou tělesné kultury a sportu UP Olomouc při tvorbě studijních textů pro obor biomechanika

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2005 – Projekt MPO 1H PK2/22 Universální zařízení pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem, číslo VŠB-TUO: MP 516 5021/1503, hlavní řešitel ing. J. Měšťánek, PTV spol. s r.o.
2005 – IF HGF VŠB-TU Ostrava; In Grant FRVŠ, FR 5164011. CD autorská verze, Sbírka příkladů z fyziky, kol. autorů VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2004, 34s.
2006 – Projekt MP 5165021 1H-PK2/22 Ministerstva průmyslu a obchodu – Universální zařízení pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem, hlavní řešitel ing. J. Měšťánek, PTV, spol. s.r.o., Hostivice,
2006 – Projekt Kontrola procesu tvarování matriálu. Kontakt cz 119. číslo VŠB-TUO: ME 516 6011, hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
2006 – Projekt GAČR 105/06/1516, číslo VŠB-TUO GA 516 6021, hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
2006 – Projekt EU operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Č. projektu:Cz.04.1.03/3.2.15.1/0016, hlavní řešitel: Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
2010 – Projekt GAČR Porušování materiálů v netradičních podmínkách kapalinovými paprsky. Závěrečná zpráva pro¬jektu č. 103/07/1662 GAČR, Ostrava, VŠB TU, 2010, 28 s., hlavní řešitel Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
2011 – SGS – 2011, číslo projektu - SP2011/144, Stanovení metodiky hodnocení erozivních vlivů kapalinového paprsku na betonových vzorcích nedestruktivními metodami
2012 – SGS – 2012, číslo projektu- SP2012/103, Ověření metodiky hodnocení povrchů stavebních materiálů vystavených vnějším erozivním vlivům nedestruktivními metodami a vytvoření databáze povrchů po sanačním zásahu kapalinového paprsku
2015 – Člen řešitelského kolektivu Aktualizovaného projektu č. 35 „ Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, konkrétně části 35 / L2-3 „ Vlastnosti metanu a problematika jeho tvorby“. Projekt je evidován jako hospodářská smlouva s číslem 9501/HV 511 101

Členství v odborných společnostech

Členka Oblastního výboru FO JČMF (do r. 2007)
Členka Krajské komise v soutěži studentské a vědecké odborné činnosti sekce: Fyzika, (do r. 1992)

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výstupu a spolupráce s průmyslem